Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

UMOWA NA STAŁĄ USŁUGĘ DEKORATORSKĄ

 www.decoriastudio.com

e-mail: decoriastudio.poczta@gmail.com

tel. 503793556

rachunek bankowy: 25 1140 2004 0000 3102 7714 9622

 

 

UMOWA

 

    Zawarta w dniu ............................... w .................................... pomiędzy Panią/Panem …………..........…………...............................................................…………. zamieszkałą/łym przy ................................................................................., legitymującą się dowodem osobistym ................................................ wydanym przez ...................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą, a firmą Decoria Studio, ul. Wiejska 4, 07-104 Stoczek, NIP: 8241754874, REGON: 367242865 reprezentowaną przez Patrycję Tachmańską zwaną dalej Zleceniobiorcą.

 

&1

    Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy stałe wykonywanie usługi dekoratorskiej w postaci ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ w dniu ................................................ (pełny zakres zleconych czynności jest wypunktowany w &2 lub w załączniku do umowy, zwanym kosztorysem szczegółowym).

 

&2

    Zakres czynności, których dotyczy niniejsza umowa:

1. ...............................................................................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

&3

    Umowa na stałą usługę dekoratorską zawierana jest na czas określony. Jej początek przypisuje się na dzień ............................................. i jest ważna do dnia................................................. .

 

&4

    Zleceniobiorcy za wykonywanie  stałej usługi, przeprowadzanej okresowo................................................................................................. i dostarczanej w wyznaczone miejsce ................................................................................................................... określonych w &1 i wyszczególnionych w &2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ............................................................................................................................................................................ brutto (słownie ................................................................................................................................................................), którego rozliczenie następuje po każdym miesiącu wykonywania usługi.

 

&5

    Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wypożyczania wszelkich materiałów i sprzętu, (chyba, że szczegółowy kosztorys, przedstawiony w załączniku stanowi inaczej), które będą wykorzystywane do dekoracji, są własnością Zleceniobiorcy i powinny zostać mu zwrócone z końcem rozwiązania umowy.

 

&6

    W przypadku uszkodzenia własności Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.

 

&7

    Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym wykonaniem niniejszej umowy. W późniejszym okresie Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy, powiadamiając Zleceniobiorcę z wyprzedzeniem 1 miesiąca.

 

 

&8

    Zmiany w umowie mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności oraz za zgodą stron, również z wyprzedzieniem 1 miesiąca.

 

&9

    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

&10

    W przypadku chęci dalszej współpracy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca sporządza kolejną umowę, podpisaną na dogodny czas wyznaczony przez Zleceniodawcę.

 

&11

    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do używania zdjęć każdej wykonanej usługi w celach marketingowych.

 

&12

    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Zleceniodawcy                                                                         Podpis Zleceniobiorcy

 

 

 

    Załącznik do umowy: 1. Kosztorys szczegółowy

 

    Dane Zleceniodawcy:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres/adresy dostarczania:

 

Osoba/osoby kontaktowe:

Godzina dostarczania:

 

 

 

 

UMOWA NA OKOLICZNOŚCIOWĄ USŁUGĘ DEKORATORSKĄ

www.decoriastudio.com

e-mail: decoriastudio.poczta@gmail.com

tel. 503793556

rachunek bankowy: 25 1140 2004 0000 3102 7714 9622

 

 

UMOWA

 

    Zawarta w dniu ............................... w .................................... pomiędzy Panią/Panem …………..........…………...............................................................…………. zamieszkałą/łym przy ................................................................................., legitymującą się dowodem osobistym ................................................ wydanym przez ...................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą, a firmą Decoria Studio, ul. Wiejska 4, 07-104 Stoczek, NIP: 8241754874, REGON: 367242865 reprezentowaną przez Patrycję Tachmańską zwaną dalej Zleceniobiorcą.

 

&1

    Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy  wykonanie usługi dekoratorskiej w postaci ............................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... w dniu .................................................... (pełny zakres zleconych czynności jest wypunktowany w &2 lub w załączniku do umowy, zwanym kosztorysem szczegółowym).

 

&2

    Zakres czynności, których dotyczy niniejsza umowa:

1. ...............................................................................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

&3

    Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w &1 i wyszczególnionych w &2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ................................... brutto (słownie .....................................................................................................................................................................).

 

&4

    Zleceniodawca w dniu podpisania umowy wpłaca kwotę ................................. (słownie .................................................................................................) tytułem zaliczki. Rozliczenie wynagrodzenia pomniejszone o wpłaconą zaliczkę, nastąpi przed uroczystością – płatne będzie gotówką w dniu wykonania zlecenia.

 

&5

    Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały i sprzęty, (chyba, że szczegółowy kosztorys, przedstawiony w załączniku stanowi inaczej) wykorzystane do dekoracji, są własnością Zleceniobiorcy i powinny zostać mu zwrócone w ciągu 3 dni od daty wykonania zlecenia.

 

&6

    W przypadku uszkodzenia własności Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.

 

&7

    Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym wykonaniem niniejszej umowy. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do zatrzymania zaliczki.

 

 

&8

    Zmiany w umowie mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności oraz za zgodą stron, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem wymienionym w &1.

 

&9

    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

&10

    Zleceniodawca jest zobowiązany do uzyskania zgody właściciela nieruchomości na wykonanie zamówionej usługi dekoratorskiej przez Zleceniobiorcę. W przypadku nieuzyskania zgody na wykonanie usługi przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od wykonania umowy oraz zatrzymania wynagrodzenia wynikającego z umowy.

 

&11

    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do używania zdjęć wykonanej usługi w celach marketingowych.

 

&12

    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Zleceniodawcy                                                                         Podpis Zleceniobiorcy

 

 

 

    Załącznik do umowy: 1. Kosztorys szczegółowy

 

    Dane Zleceniodawcy:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres/adresy dostarczania:

 

Osoba/osoby kontaktowe:

Godzina dostarczania:

 

Źródło, z którego dowiedzieli się Państwo o firmie Decoria Studio: