Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zawartość

UMOWA NA OKOLICZNOŚCIOWĄ USŁUGĘ DEKORATORSKĄ

 

www.decoriastudio.com

e-mail: decoriastudio.poczta@gmail.com

tel. 503793556

rachunek bankowy: 25 1140 2004 0000 3102 7714 9622

 

 

UMOWA

 

    Zawarta w dniu ............................... w .................................... pomiędzy Panią/Panem .................................................................................................................. zamieszkałą/łym przy ............................................................................................, legitymującą się dowodem osobistym ................................................ wydanym przez ............................................................................................. zwanym dalej Zleceniodawcą, a firmą Decoria Studio, ul. Wiejska 4, 07-104 Stoczek, NIP: 8241754874, REGON: 367242865 reprezentowaną przez Patrycję zwaną dalej Zleceniobiorcą.

 

 

&1

    Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy  wykonanie usługi dekoratorskiej w postaci ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... w dniu ...................................... (pełny zakres zleconych czynności jest wypunktowany w &2 lub w załączniku do umowy, zwanym kosztorysem szczegółowym).

 

&2

    Zakres czynności, których dotyczy niniejsza umowa:

1. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

&3

     Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w &1 i wyszczególnionych w &2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ............................................. brutto (słownie ......................................................................................................................................................................). Wynagrodzenie to może stanowić wstępną kwotę całości wynagrodzenia, które może również ulec zmianie po dokładnym sprecyzowaniu wszystkich dekoracji w późniejszym terminie. Jeśli kwota ostateczna za wykonanie ten usługi dekoratorskiej będzie różniła się od określonej powyżej, zostanie sporządzony aneks do umowy. Ponadto przy zmianie kwoty na niższą musi stanowić 80% od podanej kwoty w tym paragrafie.

 

&4

  Zleceniodawca w dniu podpisania umowy wpłaca kwotę gotówką/przelewem* ............................................... brutto (słownie ................................... ...........................................................................................................................) tytułem zadatku. Rozliczenie wynagrodzenia pomniejszonego o wpłacony zadatek, nastąpi w przeciągu 1-3 dni przed uroczystością lub w dniu uroczystości  – płatne będzie gotówką/przelewem*.

 

 

&5

    

    Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały i sprzęty, (chyba, że szczegółowy kosztorys, przedstawiony w załączniku stanowi inaczej) wykorzystane do dekoracji, są własnością Zleceniobiorcy i powinny zostać mu możliwe do odebrania w ciągu 3 dni od daty wykonania zlecenia.

 

 

&6

      W przypadku uszkodzenia własności Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.

 

 

&7

    

    Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym wykonaniem usługi dekoratorskiej. Jednak w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do zatrzymania zadatku.

 

 

&8

      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

&9

    Zleceniodawca  jest  zobowiązany  do uzyskania  zgody właściciela nieruchomości   na  wykonanie   zamówionej  usługi  dekoratorskiej   przez Zleceniobiorcę. W przypadku nieuzyskania zgody na wykonanie usługi przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od wykonania umowy oraz zatrzymania wynagrodzenia wynikającego z umowy.

 

&10

     Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do używania zdjęć wykonanej usługi w celach marketingowych.

 

 

&11

     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Zleceniodawcy                                                                         Podpis Zleceniobiorcy

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

    Załącznik do umowy: 1. Kosztorys szczegółowy

 

 

    Dane Zleceniodawcy:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres/adresy dostarczania:

 

Osoba/osoby kontaktowe:

Godzina dostarczania:

 

Źródło, z którego dowiedzieli się Państwo o firmie Decoria Studio: 

 

 

Zawartość

INSTAGRAM

 

DECORIA STUDIO

ul. Stanisława Dubois 12/30B

00-188 Warszawa 

zaplanuj dojazd

 

zadzwoń:

  +48 503 793 556

 

napisz:

 decoriastudio.poczta@gmail.com